Prelucrarea datelor personale

POLITICA referitoare la prelucrarea datelor cu caracter personal S.C. KFZ-MAG S.R.L.

 1. Introducere
 2. Cum colectăm datele cu caracter personal care vă privesc și scopul acestor prelucrări
 3. Temeiul legal al prelucrării datelor
 4. Securitatea prelucrărilor de date personale
 5. Informații referitoare la stocarea datelor personale
 6. Ce drepturi aveți?
 7. Transmiterea către terți a datelor personale
 8. Colectarea automată de date cu caracter non-personal
 9. Alte precizări

Introducere

On Set cunoaște importanța datelor personale și se angajează să protejeze confidențialitatea și securitatea acestora și garantează că datele cu caracter personal vor fi prelucrate cu bună-credință şi în conformitate cu dispozițiile prevăzute de Regulamentul (UE) 679/2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (GDPR), precum și cu respectarea cerințelor legale prevăzute de legislația națională din domeniul de referință. Pentru alte informații specifice (domeniul de aplicare, definiții, principiile prelucrărilor de date etc.) vă recomandăm să citiți Regulamentul nr. 679/2016 de la adresa:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1528874672298&uri=CELEX%3A32016R0679

Pentru a vă informa cu privire la prelucrările efectuate de On Set asupra datelor personale care vă privesc, va rugam sa parcurgeți aceasta Politică de confidențialitate și, în situația în care apreciați că informațiile prezentate aici nu sunt suficient de explicite pentru dumneavoastră, vă rugăm să ne adresați orice întrebare la datele de contact menționate mai jos:

Date contact operator On Set:

Adresa e-mail: suport@on-set.ro

București: Str. Brațului, Nr. 23, Sect. 2, Cod 020565, Tel.: +40.21.210.38.09 | Fax: +40.21.210.38.33

Cum colectăm datele cu caracter personal care vă privesc și scopul acestor prelucrări

On Set prelucrează datele personale ale Clientului, în temeiul legii, cu bună-credință, în scopuri legitime, pentru a asigura o bună informare a acestuia în legătură cu serviciile oferite de societatea noastră, precum și pentru încheierea și executarea contractului de servicii cu On Set, respectiv pentru furnizarea componentelor hardware și/sau software solicitate.

Prelucrarea datelor personale de către On Set înseamnă colectarea, utilizarea, stocarea, afișarea, copierea, transmiterea, organizarea și structurarea, interpretarea, ștergerea, modificarea și/sau completarea.

Vă informăm că  On Set administrează datele cu caracter personal pe care ni le furnizați în condiții de siguranță și numai pentru scopurile precizate mai jos, în contextul vizitării site-ului nostru, în vederea furnizării ofertelor sau serviciilor noastre, precum și în scopul respectării obligațiilor contractuale.

Datele dumneavoastră sunt colectate în paginile WEB în care puteți trimite un mesaj către noi:

și unde sunt necesare pentru a vă putea contacta ulterior, pentru a vă răspunde sau în vederea transmiterii de oferte cu relevanță pentru dumneavoastră.

Categoriile de date personale colectate în acest scop sunt:

 • Nume și prenume
 • telefon
 • Adresa de e-mail
 • Subiect/mesaj
 • Compania
 • Oraș
 • Adresa fizică

Scopurile pentru care vă sunt colectate datele cu caracter personal sunt relaționate de interesul dumneavoastră privind serviciile oferite de On Set, respectiv:

 • Pentru a vă contacta;
 • În urma solicitării unei oferte;
 • În urma unei comenzi efectuate;
 • În urma solicitării de informații suplimentare;
 • Pentru acordarea de suport tehnic;
 • Administrarea tehnică a site – ului web.

Vă informăm că, pentru a putea coresponda cu dumneavoastră, în urma mesajului trimis către noi, este necesar să ne comunicați cel puțin una din următoarele date personale de contact: adresa de e-mail și/sau numărul de telefon, precum și subiectul/mesajul pe care doriți să îl transmiteți. Numele dumneavoastră ne este util pentru a vă putea apela într-un mod personalizat, dar puteți folosi un pseudonim. De asemenea, vă putem solicita și alte informații în pagina de contact (ex. companie, oraș) care ne sunt utile pentru a particulariza răspunsul nostru către dumneavoastră.

Pentru transmiterea de newsletter, datele dumneavoastră ne sunt necesare pentru a coresponda cu  privire la ofertele sau serviciile noastre (ex. la trimiterea unei comenzi). Dacă nu doriți sa mai primiți astfel de mesaje, vă rugam să ne transmiteți un mesaj de dezabonare la datele noastre de contact.

Alte considerații:

Vă informăm că exactitatea datelor personale pe care le introduceți în paginile WEB precizate anterior se află în responsabilitatea dumneavoastră. On Set nu verifică datele introduse și nu intenționează să solicite alte informații pentru a vă identifica. Datele pe care le furnizați către On Set sunt folosite ca atare pentru contact și comunicare sau pentru solicitarea de oferte.

Dacă nu sunteți de acord ca datele să vă fie prelucrate de către societatea noastră, aveți dreptul și libertatea de a nu vă înregistra ca utilizator pe site-ul nostru sau de a nu vă transmite datele personale în paginile WEB sus-menționate. În situația în care nu doriți să vă introduceți datele personale în aplicație, veți putea în continuare să utilizați site-ul nostru pentru a vă informa cu privire la serviciile oferite de societatea noastră, la pașii pe care trebuie să îi parcurgeți în acest sens și cu privire la alte informații de interes.

Precizăm că în site-urile WEB ale societății noastre nu există un proces decizional automatizat incluzând crearea de profiluri, așa cum este menționat la articolul 22 alineatele (1) și (4) din GDPR.

On Set nu vinde produse și/sau servicii care să fie cumpărate de către minori. On Set poate vinde sau încasa contravaloarea unor produse/servicii destinate minorilor, dar achiziționate de către un adult. Dacă sunteți minor și accesați unul din site-urile societății noastre o puteți face doar dacă sunteți sub supravegherea unui părinte sau a tutorelui legal.

Temeiul legal al prelucrării datelor

Vă informăm că datele cu caracter personal care vă privesc sunt prelucrate de către On Set pe baza consimțământului liber exprimat de dumneavoastră, în paginile WEB de contact, precizate anterior sau în baza interesului legitim al operatorului de date personale, după caz.

Vă informăm că, în orice moment, aveți dreptul de a vă retrage consimțământul dvs. privind prelucrarea datelor care vă aparțin, fără a afecta legalitatea prelucrării efectuate pe baza consimțământului înainte de retragerea acestuia, prin transmiterea unui email la adresa noastră de contact care conține opțiunea dumneavoastră de dezabonare. În această situație, datele dumneavoastră personale vor fi șterse din evidența noastră și orice prelucrare a acestora va înceta.

De asemenea, prelucrăm datele cu caracter personal care vă privesc pentru derularea unui contract la care persoana vizată este parte sau pentru a face demersuri, la cererea persoanei vizate, înainte de încheierea unui contract. Precizăm că, pentru evidențele contabile, datele aferente vor fi păstrate potrivit prevederilor Anexei nr. 1 la Ordinul Ministerului Finanțelor Publice nr. 2634/2015 privind documentele financiar-contabile.

Securitatea prelucrărilor de date personale

Vă asigurăm că, pentru prelucrarea datelor personale care vă privesc, On Set a alocat toate resursele necesare și disponibile în vederea implementării unor măsuri tehnice și organizatorice adecvate pentru a asigura confidențialitatea, integritatea și disponibilitatea acestor date, dintre care amintim:

 • Servicii criptate de conexiune la site
 • Echipamente de securizare a accesului la rețea (Firewall, server proxy)
 • Componente specifice de protecție anti-virus, anti-malware
 • Aplicarea regulată de patch-uri și upgrade-uri pentru componentele software/hardware folosite
 • Instruirea persoanelor care administrează aplicația cu privire la responsabilitățile și obligațiile pe care le au în vederea asigurării securității adecvate a prelucrărilor de date.
 • Acces restricționat la date. Roluri și responsabilități distincte pentru personalul implicat
 • Testare periodică e eficienței măsurilor de securitate aplicate

Informații referitoare la stocarea datelor personale

Toate informațiile personale pe care le trimiteți prin intermediul aplicațiilor WEB ale On Set sunt păstrate pe servere securizate localizate la sediul firmei noastre și pot fi accesate doar de către personalul nostru pentru a vă oferi serviciile solicitate sau pentru a asigura servicii tehnice de întreținere și de mentenanță.

Durata de stocare a datelor personale este, după caz:

 • Pentru datele cu caracter personal care vă privesc, introduse în paginile de contact, solicitare oferta, suport tehnic sau pentru angajare, acestea vor fi păstrate 5 ani de zile sau până în momentul în care vă exercitați dreptul de ștergere (dreptul de a fi uitat) sau dreptul de opoziție ori până la ocuparea postului pentru care ați aplicat;
 • Pentru datele personale utilizate în cadrul contractelor avute sau viitoare (activități pre-contractuale) cu societatea noastră, durata de păstrare este în conformitate cu legislația existentă în domeniul fiscal/codul muncii.

În interes legitim, putem păstra datele dumneavoastră și ulterior termenelor menționate mai sus, în format anonimizat (care nu vă mai identifică), în scopuri statistice.

Ce drepturi aveți?

Prin cererea dvs. transmisă prin email sau prin servicii poștale la adresa On Set vă puteți exercita, cu titlu gratuit, următoarele drepturi:

Dreptul de a fi informat. Dacă doriți și alte informații referitoare la prelucrarea datelor personale, în afara celor precizate aici, vă rugăm să ne transmiteți o solicitare în acest sens.

Dreptul de acces la datele care vă privesc, respectiv prin confirmarea prelucrării datelor personale si, după caz, furnizarea de informații referitoare la: categoriile de date prelucrate, scopul prelucrării, posibili destinatari, durata de stocare, interesul legitim, precum și informații referitoare la drepturile dumneavoastră. De asemenea, puteți solicita o copie a datelor personale care vă privesc.

Dreptul la rectificarea datelor care vă privesc, în situația în care considerați că acestea sunt incorecte sau incomplete (inclusiv prin furnizarea unei declarații suplimentare).

Dreptul de ștergere (dreptul de a fi uitat), presupune ștergerea datelor cu caracter personal care vă privesc, fără întârzieri nejustificate.

Dreptul de a restricționa procesarea pentru o perioadă limitată, sens în care trebuie să ne solicitați perioada pentru care vreți să vă fie restricționată prelucrarea datelor dvs., și după caz, motivul acestei solicitări.

Dreptul la portabilitatea datelor, respectiv dreptul de a primi datele cu caracter personal care vă privesc și pe care le-ați furnizat operatorului într-un format structurat, utilizat în mod curent și care poate fi citit automat și dreptul de a transmite aceste date altui operator.

Dreptul la opoziție, respectiv dreptul de a vă opune, în orice moment, la prelucrarea datelor personale care vă privesc. Vă amintim că acest drept poate fi materializat imediat, prin retragerea consimțământului dvs., potrivit celor menționate în prezentul document. De asemenea, vă informăm că aveți dreptul de a vă opune, în orice moment, la activitățile de marketing direct efectuate de On Set cu datele dvs. personale.

Dreptul de a nu face parte la un proces decizional individual automatizat, inclusiv prin crearea de profiluri. În acest sens, vă informăm că On Set nu desfășoară procese decizionale automatizate care să vizeze aspecte personale ale dvs.

În situația în care considerați ca v-au fost încălcate drepturile legale menționate anterior, vă informăm că aveți dreptul de a vă adresa în instanță sau de a adresa o plângere la Autoritatea de Supraveghere a Prelucrărilor de Date cu Caracter Personal (în acest sens, puteți descărca un formular tip de pe site-ul www.dataprotection.ro).

Notă. În situația în care solicitările dumneavoastră sunt în mod vădit nefondate sau excesive, în special din cauza caracterului lor repetitiv, On Set poate:

 • fie să perceapă o taxă rezonabilă ținând cont de costurile administrative pentru furnizarea informațiilor sau a comunicării sau pentru luarea măsurilor solicitate;
 • fie să refuze să dea curs cererii.

În aceste cazuri, operatorului îi revine sarcina de a demonstra caracterul vădit nefondat sau excesiv al cererii.

Pentru orice alte informații în legătură cu exercitarea acestor drepturi, vă rugăm să ne contactați.

Transmiterea către terți a datelor personale

Vă informăm că datele cu caracter personal care vă privesc nu sunt transferate către alte state sau către alți destinatari, persoane fizice/sau juridice, cu excepțiile:

 • cazurilor prevăzute expres de legislația națională sau europeană
 • când există consimțământul persoanei vizate
 • în vederea derulării unui contract, cu asigurarea garanțiilor adecvate.

De asemenea, vă informăm că, potrivit obligațiilor legale pe care le avem și când ne este solicitat acest lucru, putem furniza datele dumneavoastră către autorități publice investite cu atribuții specifice în domeniul prevenirii, investigării, depistării sau urmăririi penale a infracțiunilor, sau al executării sancțiunilor penale, inclusiv al protejării împotriva amenințărilor la adresa siguranței publice/securității naționale și al prevenirii acestora.

Deși luăm măsurile necesare pentru a proteja informațiile cu caracter personal pe care ni le furnizați, precizăm că transmiterea de informații prin intermediul rețelei publice Internet nu poate fi garantată drept sigură (există conexiuni de rețea intermediare care nu se află sub controlul nostru, cum ar fi cele asigurate de furnizorul local de servicii de comunicație). În consecință, vă rugam să luați în considerare că nu putem garanta securitatea niciunor informații cu caracter personal pe care ni le transmiteți prin intermediul Internetului.

Colectarea automată de date cu caracter non-personal

În unele cazuri, este posibil ca On Set să colecteze informaţii cu caracter non-personal despre Clienți. Exemple de informaţii de acest tip sunt: tipul de browser folosit, sistemul de operare al calculatorului folosit și numele domeniului website-ului de unde a fost făcută conexiunea la site-urile WEB ale societății.

În timpul navigării pe site, On Set ar putea stoca anumite informații ale Utilizatorului. Aceste informaţii vor fi sub forma unui fișier „Cookie” sau a unui fișier similar. Aceste fișiere „Cookies” ajuta societatea noastră să răspundă cât mai bine intereselor și preferințelor Utilizatorilor. Informațiile astfel colectate vor fi folosite, de regulă, în scopuri statistice sau pentru optimizarea serviciilor oferite către clienți. Cu cele mai multe browsere de Internet se pot șterge sau bloca fișierele „Cookies” sau se poate primi o atenționare înaintea primirii unui astfel de fișier. On Set recomandă utilizatorilor să consulte instrucțiunile browser-ului folosit pentru a identifica cum pot fi utilizate cookie-urilor – ex. https://support.google.com/adsense/answer/35730?hl=ro .

De asemenea, vă recomandăm, să consultații site-ul http://www.youronlinechoices.com/ro/top-5-recomandari , unde puteți afla mai multe informații referitoare la utilizarea paginilor WEB.

Alte precizări

Având în vedere evoluția continuă a tehnologiilor folosite în domeniul IT&C, modificarea sau completarea posibilă a prevederilor legislative din domeniu, precum și diversificarea în timp a serviciilor oferite de On Set, ne rezervăm dreptul de a adapta această Politică ori de câte ori va fi cazul. În acest sens, pentru a putea fi la curent cu toate informațiile referitoare la prelucrarea datelor personale care vă privesc, realizată de societatea noastră, vă recomandăm să consultați periodic acest document.

Meniu